Opłata produktowa

http://www.cprecycling.eu/organizacja-odzysku-opakowan/kalkulator-oplaty-produktowej

Kary za brak opłaty produktowej.
Opłata produktowa to rodzaj kary finansowej dla przedsiębiorcy, który nie osiągnął określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Żeby uniknąć obowiązku wnoszenia opłaty produktowej, wprowadzający produkty w opakowaniach może zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych samodzielnie. Jeżeli poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi, jedynie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie, to musi osiągnąć poziomy odzysku i recyklingu wskazane w ustawie. Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz sposób ich odzysku i recyklingu ustala się na bazie prowadzonej ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. W przypadku opakowań wielomateriałowych i opakowań środków niebezpiecznych obowiązki wprowadzającego opakowania środków niebezpiecznych oraz opakowania wielomateriałowe mogą być realizowane przez wprowadzającego samodzielnie lub przez przystąpienie do porozumienia, jakie organizacja samorządu gospodarczego może zawrzeć z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych. Wprowadzający mogą przystępować do już zawartych porozumień. Marszałek województwa w drodze decyzji ustala wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. Zignorowanie tej decyzji i niezapłacenie wiąże się z kolejnymi sankcjami w postaci dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 50% naliczonej opłaty produktowej. Egzekucja należności odbywa się w trybie określonym szczegółowo w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uchylanie się od uiszczania opłaty produktowej podniesione przez inspekcję środowiska w czasie kontroli może wiązać się dodatkowo z mandatem. Nie warto ryzykować, biorąc pod uwagę dalsze konsekwencje związane z odsetkami lub dodatkową opłatą produktową. Trzeba pamiętać o tym, że urząd zajmuje się również egzekwowaniem tego obowiązku. Możliwe konsekwencje zaniedbania obowiązku wpłacenia opłaty produktowej mogą być bardzo dotkliwe.

Post Author: Rymarski